---

---

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky e-shopu PROTEKTORY.EU


1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom webu: www.protektory.eu.

Predávajúcim je firma Pneumos.sk s.r.o., Lúčky 188 034 82, IČO:50581341, DIČ: 2120395585, IČ DPH: SK2120395585, reg. na Okresnom súde v Žiline oddiel s.r.o. vložka císlo 66607/L.

Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom požadovaných údajov. Tieto údaje sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu a doručenia tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych či neúplných údajov, zvlášť pri chybnom uvedení telefonického kontaktu alebo e-mailovej adresy.

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. Tieto informácie nie sú poskytované tretej strane. Kupujúci môže písomne požiadať o odstranenie osobných údajov z databázy spoločnosti.

Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 

  • meno a priezvisko kupujúceho alebo. názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČ a DIČ, IČ DPH, kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; telefón a e-mail kupujúceho.
  • množstvo požadovaných kusov produktov
  • vybraný spôsob platby
  • adresu pre dodanie tovaru


2. Platobné podmienky

Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad ktorý zašle spolu s tovarom. V prípade omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tovar zostavá vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru.

 

3. Dodanie tovaru

Kupujúci a predávajúci si spôsob dodania tovaru upresnia pred potvrdením objednávky. Je možné priame doručenie tovaru predávajúcim v závislosti od jeho prepravných kapacít. V prípade, že kupujúcemu nevyhovuje priame doručnie resp. priame doručenie do danej lokality nie je možné,  je možné doručenie zrealizovať kuriérskou službou.

 

 

4. Dopravné

Kupujúci a predávajúci sa na spôsobe dopravy  dohodnú pred potvrdením objednávky.  Je možná doprava ZADARMO v závislosti od prepravných kapacít predávajúceho a od cielovej lokality.

V prípade, že kupujúcemu nevyhovuje priame doručenie resp. priame doručenie do danej lokality nie je v požadavanom čase možné,  je možné doručenie zrealizovať treťou osobou(zásielkovou službou - kuriérom)  tento spôsob doručenia je výhodný najmä pri menšom odbere pneumatík  zákazníkom z odlahlejších obcí, takúto možnosť je možné zvoliť pri vyplnaní objednávky (doprava, platba).

5. Storno

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku pokiaľ predávajúci nie je schopný objednaný tovar dodať najneskôr do 21 pracovných dní od predpokladaného termínu dodania. V prípade, že sa rozhodnete stornovať Vašu objednávku, je potrebné tak urobiť telefonicky alebo e-mailom.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Tovar sa už nevyrába , nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o náhrade za pôvodný tovar. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).

6. Zodpovednosť za vady a reklamácie (reklamačný poriadok)

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná  záručná doba 2 roky. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nedodržiavaním príslušných noriem. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho užívaním. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je odberateľ povinný reklamovať u predávajúceho písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá. V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu.  Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave. Záruka sa pri protektoroch nevzťahuje na vady zapríčinené závadou či haváriou vozidla, mechanickým poškodením, poškodením vplyvom neodbornej montáže (najmä poškodenie pätiek s následným vydutím bočnice), nesprávnym skladovaním a nedodržaním pokynov pre ich používanie uvedených v STN 63 1912. Posudzovanie reklamovaného tovaru pri protektoroch vykonáva komisia výrobcu,  ak je reklamácia komisiou výrobcu posúdená ako oprávnená, uzná sa percentuálne podľa miery ojazdenia reklamovaného plášťa, stanovenej pomerom hĺbky zvyšku dezénu k hĺbke dezénu nového protektoru.

V prípade uznania reklamácie bude tovar bezplatne opravený alebo bude poskytnutá náhrada (bezchybný tovar) alebo bude vystavený dobropis s  vrátením podielu zaplatenej čiastky.

Ak kupujúci chce zakúpený tovar reklamovať, vopred kontaktuje predávajúceho na adresu pneumos@pneumos.sk alebo telefonicky v pracovné dni na  tel.č. 0903 380 550. V prípade reklamácie je kupujúci povinný poslať kópiu faktúry, ktorá slúži aj ako reklamačný list, v elektronickej alebo vytlačenej forme a doručiť tovar spolu s vyplneným reklamačným protokolom na adresu  predávajúceho. Tovar na dobierku predávajúci nepreberá. Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácii oboznámi predávajúci kupujúceho telefonicky alebo na uvedený e-mail s výsledkom reklamačného konania najneskôr do 30 dní.

Reklamačný protokol na stiahnutie vo formáte PDF: protektory.eu/REKLAMACIA-formular.pdf

Pri obúvaní a vyzúvaní pneumatík doporučujeme si dať pozor na správne obutie / vyzutie, aby nedošlo k poškodeniu pätky pneumatiky.  Poškodenie pätky pneumatiky pracovníkom pneuservisu je nutné reklamovať v pneuservise v ktorom k poškodeniu došlo. Pri jazde na pneumatike s narušenou pätkou dochádza k podfúknutiu, následne k separcii.


7. Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.protektory.eu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle „Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou(kuriérom), poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.protektory.eu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

8. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

Ak je kupujúci spotrebiteľom (t.j. ak kupujúci nekupuje tovar pre účely podnikateľskej činnosti alebo pre účely svojho zamestnania, povolania), má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomnou formou, e-mailom alebo poštou a musí obsahovať všetky údaje na identifikáciu objednávky a tovaru. Tovar nesmie byť poškodený a použitý. Tovar musí byť doručený predávajúcemu takisto v lehote do 14 dní spolu s nadobúdacím dokladom na náklady kupujúceho. Peniaze budú pripísané po splnení týchto vyššie uvedených podmienok na účet kupujúceho do 14 dní. K dispozícii jeformulár na odstúenie od zmluvy (pre stiahnutie formulára kliknite na odkaz), poučenie o uplatnení pravá na odstúpnie od zmluvy.

Pred potvrdením objednávky bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim, upresní dodanie tovaru.

9. Spätný zber pneumatík

Zabezpečujeme ako distribútor pneumatík spätný zber odpadových pneumatík na adrese sídla spoločnosti. Pred dodaním odpadových pneumatík nás kontaktujte na tel.č. 0903 380 550.

Zákonom stanovene údaje 

Označovanie pneumatík  -  štítky EU

Ochrana spotrebiteľa: Spotrebiteľ je fyzická osoba ktorá nakupuje tovar pre svoju osobnú spotrebu. Spotrebiteľom nie je zakazník ktorý nakupuje tovar pre účely svojho zamestnania, povolania alebo podnikania. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1