---

---

Prevádzkovateľom Eshopu je spoločnosť Pneumos.sk s.r.o.  zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o. vložka císlo 66607/L

 1. Zákon č. 22/2004 Z. z. "O elektronickom obchode ..."
  • Poskytovateľ služieb: Pneumos.sk s.r.o., Lúčky 188, 034 82
  • Názov e-shopu: PROTEKTORY.EU
  • IČO: 50581341
  • DIČ: 2120395585
  • IČ DPH: SK2120395585
  • Adresa elektronickej pošty: pneumos@pneumos.sk
  • Telefónne číslo: 0903 380 550
  • V zmysle §-u č. 4, odst. 1, písmena e,  je orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia.
  • Názov a adresa orgánu dohľadu: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
   poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215, SR.  (V jednotlivých okresoch sú pracoviská danej inštitúcie).
  • Komerčná komunikácia v e-shope Protektory.eu je vykonávaná v mene a na účet Pneumos.sk s.r.o., Lúčky 188, 034 82 Lúčky, Slovenská republika.
 2. Zákon č. 250/2007 Z. z. "O ochrane spotrebiteľa ..."
  • Informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, údajoch o uplatnení reklamácie, vykonaní záručných opráv sú uvedené v "Reklamačnom poriadku", ktorý je súčasťou "Obchodných podmienok e-shopu Protektory.eu".
  • V zmysle §-u 19, odst. 1,  sú orgánmi verejnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa: a) ministerstvo, b) orgány dozoru, c) obce.
  • V zmysle §-u 20, odst. 1, ak nie je možno pôsobnosť orgánu dozoru určiť, je na výkon dozoru a kontroly príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.
  • Všetky údaje sú uvádzané v štátnom jazyku.
 3. Zákon č. 108/2000 Z. z. "O ochrane spotrebiteľa pri ... zásielkovom predaji"
  • Ustanovenia o záruke a reklamácii sú  prístupné v "Obchodných podmienokach e-shopu Protektory.eu".
  • Ustanovenie o práve na odstúpenie od zmluvy je uvedené Obchodných podmienokach e-shopu Protektory.eu.
  • Zmluva je uzatváraná na diaľku, prostredníctvom e-mailu a to formou objednávky zo strany spotrebiteľa a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho.
  • V "Obchodných podmienok e-shopu Protektory.eu" je spotrebiteľ riadne oboznámený s : údajmi o predávajúcom, opisom tovaru a služieb, cenou tovaru a služieb, dodacími podmienkami a nákladmi na dodanie tovaru, platobnými podmienkami, poučením o práve odstúpiť od zmluvy, lehotou počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny, možnosti uplatniť záruku, servis, reklamáciu, či sťažnosť
   Faktúra je zasielaná s objednaným tovarom, či službou - ktorá zároveň slúži, ako daňový doklad.
  • Objednávka spotrebiteľa je vybavená najneskôr do 30 dní od jej doručenia - ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodol inak.
  • Ak predávajúci nemôže dodať tovar, alebo poskytnúť službu, informuje o tom bezodkladne spotrebiteľa a do 15 dní mu vráti zaplatenú cenu - ak sa nedohonú inak.
 4. Zákon č. 147/2001 Z. z. "O reklame ... "
  • Reklama nebude šírená elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu jej užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.
 5. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
  • Zákon okrem iného upravuje ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní, zásady spracovávania a bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany práv dotknutých osôb.